Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 10. 4. 2014, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Prípravné návštevy a stretnutia.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky počas otvorenej výzvy do 8. 7. 2014, 16:00 hod., a sú posudzované priebežne na základe termínu doručenia, až do vyčerpania alokácie stanovenej na túto výzvu. Tento program je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR a bude sa zameriavať na podporu mobility medzi vysokými školami ako aj na inštitucionálnu spoluprácu stredných a vysokých škôl. Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov.

Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru pre jedno z ďalších opatrení Štipendijného programu EHP Slovensko:

- Mobilitné projekty medzi vysokými školami

- Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami

- Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní.

Bližšie informácie o výzve a všetkých opatreniach programu, ako aj spôsob predkladania žiadostí o projekt nájdete na webovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko www.spehp.saia.sk.