Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Karolína Sásiková
 : Špecifiká udržateľného navrhovania v pamiatkovo chránených štruktúrach
 : prof. Ing. arch. R. Špaček, PhD.

Cieľom dizertačnej práce je hľadanie limitov možných viditeľných zásahov do
pôvodného historického objektu, v exteriéri aj interiéri, ktoré budú v pozícii prvku zlepšujúceho
energetickú hospodárnosť objektu. Okrem zlepšovania energetickej náročnosti, musí nový prvok
rešpektovať kultúrnu hodnotu historickej budovy, a tým zapadať do celkovej filozofie
udržateľnosti.
Táto práca sa pokúsi aj o relativizáciu hranice medzi náznakovou rekonštrukciou a
novotvarom na báze materiálu a tvaru, pretože tieto dva elementy považujem za určujúce pri
formovaní hmoty architektúry, kde materiál je nositeľom charakteru a tvar nositeľom náznaku.
Posledným cieľom, ktorú bude spracovaný v rámci témy, sú možnosti vstupu
technologickej roviny do obnovy historických objektov. Pretože práve táto rovina môže mať
rozhodujúci vplyv na zníženie energetickej náročnosti existujúcich objektov.

Jednotlivé požiadavky vyplývajúce z parametrov udržateľnosti, certifikátov a
determinantov obnovy budú aplikované na nové viditeľné vstupy do objektov s vysokou
kultúrno-historickou hodnotou, vo forme dostavieb, nadstavieb a vložených nových konštrukcií
do existujúcej historickej architektúry.
Tieto nové vstupy budú riešené vždy vo vzťahu k materiálu a tvaru, pretože v najväčšej
miere ovplyvňujú celkový výraz exteriéru aj interiéru, energetickú náročnosť objektu, pohodu
vnútorného prostredia a celkovú estetiku objektu. Čo sa týka technológií, budú použité ako
doplňujúca zložka v rámci celkového udržateľného konceptu.
Keďže budeme vstupovať vždy do jedinečného objektu, bude potrebné presne definovať
jeho kategóriu. Historické objekty majú rôzne stupne hodnôt, rôzny spoločenský význam a je ich
aj mnoho druhov. Pre moju prácu som si vybrala triedenie v ktorom je zohľadnené hľadisko
možného vstupu energeticky efektívnych zásahov do objektov s historickou hodnotou.
Spomínané delenie historických objektov vytvára odlišné východiská pre aplikáciu
udržateľných zásahov nielen v závislosti od charakteru historickej architektúry, ale aj od
pamiatkovej metódy, ktorá bude pre jej obnovu definovaná.

NÁVRH NOVEJ METODIKY:
Návrh pozostáva z kombinácie diferencovaného systému pamiatkovej ochrany,
definovaného v Usmernení Pamiatkového úradu SR, stupňa zachovania originálneho objektu,
stupňa zásahu do pôvodného objektu a možnosti nového udržateľného vstupu, ktorý má ambíciu
zvýšiť udržateľný štandard pôvodnej stavby a to formou:
• rekonštrukcie pôvodnej stavby s vloženými novými konštrukciami,
• prestavby, nadstavby a dostavby pôvodnej stavby,
• novostavby.

Každý riešený objekt je jedinečný a vyžaduje si vlastné riešenie šité na mieru, avšak
porovnaním z existujúcimi príkladmi realizácií je možné načrtnúť sériu opakovateľných zásad a
odporúčaní o tom, čo treba zvážiť, aby výsledná rekonštrukcia spĺňala kritéria pamiatkovej
starostlivosti a zároveň vyhovela hodnoteniu udržateľných certifikačných systémov (ako sú
napríklad LEED, BREEAM a WELL).