Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vernisáž výstavy
16. máj 2017, 17.00, Výstavná sieň Starej radnice v Bratislave
Múzeum mesta Bratislavy

Miesto a čas trvania výstavy
16. máj – 20. august 2017
Výstavná sieň Starej radnice v Bratislave
Múzeum mesta Bratislavy

Autori a kurátori výstavy 
Jana Pohaničová a Peter Buday

Spolupráca na textoch výstavy
Szalai Béla a Istvánffy Miklós

Odborná spolupráca
Elena Kurincová a Zuzana Faláthová

Grafický dizajn 
Braňo Gajdoš

PR výstavy
Beáta Husová

Realizátori 
Múzeum mesta Bratislavy 

Spolupráca
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
TRIO Publishing, s. r. o., Bratislava 

Výpožičky zbierkových predmetov
Múzeum mesta Bratislavy
Archív mesta Bratislavy
Galéria mesta Bratislavy
Slovenská národná galéria
Štátny archív Bratislava
Prímási és Főkáptalani Levéltár, Esztergom (Primacialny
a kapitulsky archiv v Ostrihome)

Záštita podujatia 
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave

K výstave je vydaný 64 stranový dvojjazyčný katalóg: Storočie Feiglerovcov/ Feiglers Century (Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy a TRIO Publishing 2017).

Územie Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia tvoriace súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska predstavuje teritóriom s mimoriadne pozoruhodnou architektonickou tvorbou a bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Do tejto mozaiky patrí aj dielo niekoľko generácií bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov. Preto voľba predstaviť architektúru 19. storočia i jej výnimočných tvorcov prostredníctvom príbehu tejto rodiny a ich architektonickej i stavebnej činnosti na širšom teritóriu medzi Bratislavou a Ostrihomom nie je vecou náhodnou, ale premyslene hľadajúcou spoločné kultúrno-historické a architektonicko-umelecké kontexty. Ich architektonické dielo premosťuje impozantne dlhú epochu – počnúc barokovým klasicizmom až k obzorom moderny a šírkou tvorivého záberu či citlivou reflexiou aktuálneho diania na dobovej európskej i uhorskej architektonickej scéne výrazne prekračuje i horizont regiónu.     

Výstava, realizovaná Múzeom mesta Bratislavy v priestoroch Starej radnice v Bratislave a  koncipovaná naprieč tvorivým i osobnostným spektrom niekoľkých generácií členov rodiny Feiglerovcov je výsledkom dlhodobého bádania jej autorov a kurátorov, prof. Ing. arch. Jany Pohaničovej, PhD. a Mgr. Petra Budaya, PhD. Predstavuje zároveň tvorivý výstup výskumu, podporený grantom VEGA č. 1/0444/17: Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia (vedúca projektu Jana Pohaničová pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte architektúry) a KEGA č. 003STU-4/2016 (Zaľudnená história: sto rokov modernej architektúry na Slovensku, vedúci projektu: Matúš Dulla, riešiteľka projektu Jana Pohaničová pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte architektúry). 

Výstavný projekt Storočie Feiglerovcov / Feiglers Century je zároveň produktom medzinárodnej kooperácie vzdelávacích a pamäťových inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku. Tvorivo nadväzuje a podstatným spôsobom rozširuje tému, predstavenú v decembri 2016 v Ostrihome (projekt podporený z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia č. 16-510-03829). 

Prostredníctvom archívnych materiálov a zbierkových predmetov z rodinnej pozostalosti Feiglerovcov – mnohé z nich sú na verejnosti vystavené po prvý krát, - spolu s vyobrazeniami feiglerovských stavieb v rámci umeleckých diel zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, Archívu mesta Bratislavy, Galérie mesta Bratislavy a Slovenskej národnej galérie s rozsiahlym slovensko-anglickým textovým a obrazovým sprievodom sa pred návštevníkmi výstavy odvíja nielen životný či tvorivý profil tejto činorodej rodiny, ale aj samotný príbeh architektúry dlhého storočia v doteraz málo prezentovaných súvislostiach.