Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obchodná spoločnosť HB REAVIS Slovakia a. s., v spolupráci s FA STU v Bratislave týmto vyhlasuje verejnú Študentskú architektonickú, konštrukčnú a dizajnovú súťaž s názvom „Fajčiarske exteriérové priestory“.


Účelom súťaže je nájsť a oceniť najvhodnejšie architektonické riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky zadávateľa obsiahnuté v súťažných podmienkach. Predmetom súťaže je navrhnúť exteriérovú fajčiarsku zónu, ktorá bude spĺňať nasledovné podmienky:

  • zastrešený a ľahko viditeľný priestor fajčiarskej zóny,
  • jasne identifikovateľný priestor fajčiarskej zóny ako priestor na fajčenie,
  • maximálna plocha priestoru fajčiarskej zóny by nemala prekračovať 25 m2
  • umiestnenie/poloha fajčiarskej zóny bude minimálne 7,5 m od vstupov do budovy a otváracích častí budovy, maximálne však 20 m od vstupu budovy,
  • Dôležitým kritériom hodnotenia návrhov bude riešenie akumulácie dymu v prístrešku – priestore fajčiarskej zóny.
  • Vítané je aj zamyslenie sa nad flexibilitou vs. statickým riešením. Základnou otázkou riešenia by malo byť: „Prečo by som ja, ako fajčiar, chcel ísť do fajčiarskej zóny a zdržiavať sa v nej?“.
     

Súťažné podmienky, ako aj ďalšie súvisiace dokumenty sú vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku, pričom záväzné znenie je slovenské. Všetky časti súťažného návrhu musia byť zhotovené v anglickom jazyku. Prezentácie a obhajoby súťažných návrhov budú prebiehať v anglickom jazyku.

Súťaž bude prebiehať v období od 30. marca 2017 do 31. mája 2017. Súťaž bude vyhlásená a prezentovaná potenciálnym záujemcom a účastníkom pomocou prezentačných dní na univerzitách, kde budú tieto súťažné podmienky vystavené v rámci príslušných univerzitných objektov. Súťažné podmienky budú ďalej sprístupnené účastníkom súťaže prostredníctvom webového sídla jednotlivých organizácii zapojených do súťaže a rovnako budú poskytnuté na vyžiadanie na emailovej adrese sutaz@hbreavis.com.


Termín odovzdania súťažných návrhov: najneskôr do 9. mája 2017 15:00 
Prezentácie súťažných návrhov: 15.-19. máj 2017
Vyhodnotenie súťažných návrhov porotou: do 10 pracovných dní od prezentácie súťažných návrhov


Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách. Výsledky prvého kola budú oznámené účastníkom súťaže dňa 12. mája 2017. Účastníci, ktorí postúpia do druhého kola, budú prezentovať svoje súťažné návrhy počas prezentačného dňa, ktorý bude v období 15.-19. mája 2017. Konkrétny dátum prezentačného dňa bude upresnený zadávateľom a oznámený účastníkom druhého kola súťaže. Dátum vyhlásenia výsledkov druhého kola súťaže bude do 10 pracovných dní po prezentačnom dni a bude vopred oznámený všetkým účastníkom druhého kola súťaže.

Súťažné návrhy je potrebné elektronicky odoslať na emailovú adresu sutaz@hbreavis.com s predmetom e-mailu „COMPETITION“ najneskôr do 9. mája 2017 do 15:00 stredoeurópskeho času. Súťažné návrhy treba odovzdať vo forme prezentácie s maximálnym obsahom 20 strán vo formáte „.pdf“. Ak účastník uprednostňuje iný formát ako „.pdf“ formát odovzdania, je potrebné ho vopred odsúhlasiť na emailovej adrese sutaz@hbreavis.com. Účastník, ktorý odovzdá súťažný návrh po stanovenej lehote, bude automaticky vylúčený zo súťaže. Dňa 12. mája 2017 budú vyhlásené výsledky prvého kola súťaže. Účastníci, ktorí postúpia do druhého kola súťaže, budú prezentovať svoje návrhy v období 15.-19. mája 2017.

Kompletné informácie o súťaži nájdete TU. 

Ceny udeľuje zadávateľ na základe rozhodnutia súťažnej poroty, ktorá určí dva súťažné návrhy, ktoré splnili podmienky súťaže a majú byť ocenené. Za splnenie podmienok súťaže sa poskytnú výhercom súťaže nasledovné ceny:

  1. Cena poskytnutá za prvé miesto – 600 eur
  2. Cena poskytnutá za druhé miesto – 300 eur