Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Silvia Cejpková
 : Teórie farebných harmónií
 : doc. Ing. arch. A. Urlandová, PhD.

CIEĽOM dizertačnej práce Teórie farebných harmónií a ich použitie v architektúre, je preskúmať, či existujú farby a ich kombinácie, ktoré lepšie, ako ostatné, spĺňajú potreby úžívateľov. Počas úvodných mesiacov výskumu sa téma vyprofilovala na špecifickú oblasť architektúry - zdravotnícke stavby. Pacient pri návšteve zdravotníckeho zariadenia zvyčajne pociťuje zvýšený stres a obavy. Zariadenie interiéru, farby sú jednou zo „soft qualities“, ktoré majú vplyv na vnímanie a vnímanie pacienta a tým do istej miery prispievajú k zníženiu negatívneho pociťovania počas návštevy nemocnice. 

FARBA JE... V novom prostredí je farebnosť to prvé, čo si všimneme, a podvedome zhodnotíme. Táto danosť pochádza z čias, keď človek žil v prírode a od rýchleho posúdenia situácie záviselo jeho prežitie. Podľa farieb sa orientujeme a ako časť elektromagnetického spektra vplývajú na fyziologické pochody v tele, ovplyvňujú vnímanie teploty, hluku, vôní, a aj ľudské pocity. 

FAREBNÉ HARMÓNIE Prvým známy záznam o zákonitostiach farieb pochádza z pozorovaní Leonarda Da Vinciho. Novodobé teórie farieb začínajú vznikať v 18 storočí. Kniha Farbenlehre od J. W. Goetheho vzbudila u jeho súčasníkov nesmierny záujem, a vo svojej dobe popularitou konkurovala jeho umelecným dielam. Hoci sa dnes o tejto jeho knihe málo vie, slúžila ako inšpirácia ďaľším výskumníkom a dodnes je zdrojom dôležitých infomácií, ktoré Goethe popísal ako úplne prvý. Ďalšími významnými menami v oblasti teórií farieb sú Johannes Itten, Friedrich Wilhelm Ostwald, Albert Henrich Munsell a v 20. storočí Faber Birren, Antal Nemcsics. Uvedení autori mali odlišné profesie a to do veľkej miery ovplyvňovalo skúmanie fenoménu farba. Záujem maliara o zákonitosti farieb (Itten) bol odlišný od pohľadu chemika (Ostwald). Z tohto dôvodu sú teórie farebných harmónií v niečom rovnaké, ale v mnohých aspektoch je ich ťažké porovnávať, pretože každý autor zvolil vlastné kritériá, ktoré sledoval.  


TEÓRIE FAREBNÝCH HARMÓNIÍ V ARCHITEKTÚRE

Spojenie teórie farebných harmónií a jej aplikácie v architektúre je  veľmi zriedkavé. V 80-tych rokoch 20 storočia Angela Wright definovala teóriu Colour Affects, v ktorej sa vyjarduje aj na tému použitia farieb v architektúre a interiéroch. Ako jediná z preštudovaných teórií popisuje psychologické pôsobenie kombinácií farieb na psychiku človeka a vyjadruje sa k použitiu farieb v zdravotníckych zariadeniach.


HLAVNÉ BODY TEÓRIE COLOUR AFFECTS 

  1. Psychologické účinky farby sú univerzálne
  2. Rôzne odtiene rovnakej farby sú vnímané rôzne,  podľa toho, v akej sú kombinácií s inými farbami
  3. Každý farebný odtieň, možno zaradiť do jednej zo štyroch farebných skupín
  4. Každá farba je v harmónii s každou ďalšou farbou z tej istej skupiny. Farby z rôznych skupín nikdy v harmónii nebudú

SÚČASNÝ STAV POZNANIA VO SVETE A NA SLOVENSKU

Vo svete je vypracovaných množstvo štúdií na rôzne typy zdravotníchych zariadení (pediatria, dlhodobo chorí a pod.) a na rôzne typy priestorov (izby pacientov, pôrodné sály, čakárne). Významným vedcom v Color Science bol Frank Mahnke, ktorý sa venoval špecifikám farieb v interiéroch zo všetkých aspektov. Výskumy jeho aj iných zahraničných vedcov však nie je možné bez overenia preberať v našich kultúrnych a zemepisných širkach. Preferencie farebných odtieňov sú ovplyvňované aj kultúrou a aj fyzikou - svetlom, ktoré je špecifické pre naše geografické šírky. Výskumy použitia farebnosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku úplne absentujú. 


VÝSKUM

Vo výskume som sa rozhodla overiť hypotézu, ktorú vyslovila Angela Wright, a zistiť, či jej tvrdenie o vhodnosti dvoch zo štyroch definovaných skupín v teórii Colour Affects potvrdia aj prieskumy s respondentmi na Slovensku. 


METÓDA VÝSKUMU

Vzhľadom na to, že moja dizertačná práca má charakter overenia hypotézy, v práci používam:
Prieskum súčasného poznania a stavu praxe na Slovensku a vo svete, kvantitatívny výskum. Analýzy prípadových štúdií – experiment, dotazník. Boli vykonané dva experimenty, dopytovaných 210 respondentov, prebieha evaluácia výsledkov, štatistické výpočty. Výsledky budú následne overené tretím experimentom, zameraným na preferencie interiérov s farbami, ktoré si respondenti vybrali v predošlom experimente.


OČAKÁVANÝ VÝSLEDOK

Práca má prispieť k metodike navrhovania zdravotníckych zariadení, overiť, či je teória harmónie farieb Colour Affects aplikovateľná a prispeje ku kvalite prostredia zdravotníckych zariadení na Slovensku.