Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Peter Kasman
 : Tradícia a inovácia v architektúre
 : prof.Ing.arch. J.Pohaničová,PhD.

Globálny prístup v Európe núti architektov hľadať zdroj inšpirácie pre svoju tvorbu. V rôznych krajinách súčasní architekti skúmajú a transformujú do aktuálneho moderného štýlu formu, materiály z ľudovej architektúry regiónov. Každá krajina, Slovensko nevynímajúc, má vlastnú kultúrnu identitu, ktorá je zakotvená v histórii, a zároveň v každom z nás. Tento súčasný trend sa prejavuje nielen v architektúre, ale aj v iných oblastiach umenia (šperky, móda, hudba). Napriek tomu stále nie je možné jasne identifikovať a zároveň potvrdiť mieru využiteľnosti inšpiračného zdroja z ľudovej architektúry v súčasnej architektonickej tvorbe. 


Predmet a metódy výskumu

Predmetom výskumu sú prejavy tradičných funkčno-prevádzkových schém, výrazových prostriedkov, tvaroslovia a konštrukčných princípov ľudovej architektúry a ich transformácia a uplatnenie v súčasnej tvorbe konceptov rodinných domov na Slovensku. Tieto prejavy sú identifikované metódou textovej analýzy, metódou výskumného interview a metódou terénneho výskumu (mapovanie, pozorovanie). Porovnaním teoretickej analýzy spôsobov bývania na vidieku s analýzou súčasných rodinných domov  je možné identifikovať parametre, ktoré je možné použiť aj dnes.

Kritéria výberu, časové ohraničenie

V diagrame sledovaných znakov sa analyzujú vybrané diela významných architektov ocenené cenou Dušana Jurkoviča, ceny CEZAR, ARCH, ktorí transformujú spomínané prejavy do architektúry rodinných domov. Tieto poznatky sa porovnávajú s predstaviteľmi dvoch architektonických prúdov na Slovensku - neskorej moderny (Ferdinand Milučký) a organickej architektúry (Peter Pásztor), ktorí rôznym spôsobom pracujú s transformáciou princípov ľudovej architektúry. Predmet práce je vymedzený obdobím súčasnej architektúry 21. storočia na Slovensku. Spodnou hranicou je prelom storočí, v ktorom sa viacerí odborníci vyjadrujú k zápasu o “základnú definíciu a určenie svojej identity” - napísal Dietmar Steiner.

Výskumná otázka

Je možné nadviazať na fenomén inšpirácie ľudovou architektúrou a vytvárať tak nové koncepty rodinných domov pre udržateľný vývoj v architektúre na Slovensku? Práca sleduje potenciál ľudovej architektúry ako inšpirácie pre model súčasného rodinného domu v realizovaných dielach významných slovenských architektov od konca 20. storočia až po súčasnosť (2020).


Cieľ výskumu

Identifikovanie sledovaných znakov, ktoré je možné použiť aj dnes, alebo ktoré je možné transformovať a interpretovať tak, aby boli použiteľné. 


Výsledok práce

Výsledkom výskumu je diagram sledovaných znakov (parametrov), ktorý je syntézou teoretického poznania s dopadom na prax, ktorú predstavujú vybrané diela súčasných architektov.

 

Záver

Teoretická časť práce potvrdila existenciu a transformáciu princípov a znakov ľudovej architektúry v dielach vybraných slovenských architektov súčasnosti. Vplyv týchto znakov na ich dielo bol posudzovaný odbornými porotami nominovaných/ocenených cien CE.ZA.AR, ARCH a Cenou Dušana Jurkoviča. Sumár týchto poznatkov je vyhodnotený v diagrame znakov. Sekundárnym výsledkom výskumu bolo poznanie dôvodu inšpirácie u skúmaných architektov.