Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. Olena Lemak
 : Udržateľný turizmus ako spôsob transformácie sídel
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

Projekt je zameraný na riešenie aktuálnych problémov turizmu v oblasti Dunaja cez komplexný prístup založený na zbere dát, ich syntéze pomocou metodik orientovaných na priestorovú štruktúru krajiny a jej interakciu s intravilánom malých a stredne veľkých sídel v Podunajsku s dôrazom na sídla „dvojičky“ (sídla rozvíjajúce sa na oboch stranách Dunaja). Projekt kladie súčasne dôraz na vzťah človeka a priestoru, jeho sebaidentifikáciu s prírodným prostredím, ako  v extraviláne, tak v intraviláne sledovaných sídel. Uvedené dáta a overované interakcie vyústia do formovania optimalizačných modelov uvedených prihraničných sídel. Modely budú založené na princípe udržateľnosti cestovného ruchu v oblasti Dunaja, s dôrazom na stabilizáciu mikroklimatických podmienok, viažucich sa na ekológiu, ako významný determinant vitality mesta. Práca je preto orientovaná na skúmanie vzťahu mesta s okolitou krajinou ako ekosystémom, ktorý predstavuje  zložitý systém vzťahov živej prírody a sídelných štruktúr a naopak. 

Systém nástrojov a použitých metód by sa mohol aplikovať v praxi na optimalizáciu prebiehajúcich procesov, čo by spôsobilo stabilizáciu turizmu bez negatívneho narušenia existujúcich štruktúr.  

Práca je viazaná na projekt DANUrB 2 (podaný projekt v rámci schémy Interreg DTP) – zameraný na posilnenie kultúrnej a prírodnej identity Dunajského regiónu prostredníctvom cestovného ruchu.

HISTORICKÉ A ENVIROMENTÁLNE HODNOTY

Historické a environmentálne hodnoty – vyznačujúce faktory, od ktorých záleží, či bude sídlo lákať  návštevníkov alebo nie. Od posledného priamo záleží aj udržateľnosť turizmu menších sídel. Uvedene hodnoty taktiež ovplyvňujú kvalitu života lokálnych komunít.

ČO JE TO UDRŽATEĽNÝ TURIZMUS SÍDLA?

Princípom udržateľného turizmu je dlhodobo efektívne využívanie  prírodných a kultúrnych zdrojov s pozitívnym vplyvom na lokálnu spoločnosť a hospodárstvo.

Kvalitné verejné priestory sú jedným zo stavebných prvkov udržateľného turizmu:

 • Komfort
 • Relaxácia
 • Pasívna/aktívna rekreácia
 • Objavovanie

ČO JE TO HARMONIZÁCIA PRÍRODNÝCH A SÍDELNÝCH SYSTÉMOV?

Harmonizácia prírodných a sídelných systémov – je to predovšetkým optimalizácia historických a environmentálnych hodnôt.

ČIASTKOVÉ CIELE VÝSKUMU:   

 • Objasniť fenomén orientácie a identifikácie sa človeka v priestore;
 • Zhodnotenie faktoru prírody ako východiska pre ekologickú stabilitu a genius loci miesta;
 • Analýza, porovnanie a zhodnotenie priestorových štruktúr vybraných celkov pozdĺž Dunaja podmienených spoločným prírodným javom;
 • Analýza a zhodnotenie ekosystému v intraviláne sídla a možnosť jeho stabilizácie a optimalizácie;
 • Analýza a zhodnotenie funkčnosti územia podmieneného prírodnou líniovou dominantou.


PLÁN VÝSKUMU 

 • Výskum krajiny
 • Krajina ako objekt percepcie (krajina ako priestor s charakteristickou krajinnou štruktúrou a krajinným obrazom);
 • Krajina ako predmet (umeleckej) reflexie a tvorby;
 • Krajina ako priestor využívania ľudskou spoločnosťou / ekologická stabilita a optimálny režim využívania prírodných potenciálov;
 • Krajina ako predmet územnej ochrany (miera územnej ochrany).
 • Výskum sídelných systémov
 • Sídelná štruktúra ako objekt percepcie/ charakteristické typy sídelných  štruktúr;
 • Teória vnímania a hodnotenia urbanistickej štruktúry;
 • Sídelne štruktúry - spôsob a intenzita ich využívania.
 • Výskum vzájomnej interakcie krajiny a osídlenia
 • Hodnotenie urbánneho prostredia;
 • Vnímanie mesta s jeho štruktúrou a krajinou, klasifikácia krajinných štruktúr, vzťah prírody a mesta.

VÝSTUPY

Rešerš literatúry a prieskum čiastkových cieľov pomože vypracovať system nastrojov pre optimalizáciu rozvojových procesov, s dôrazom na ekologické aspekty a udržateľný cestovný ruch:

 • Významný podmieňujúci faktor: história a kultúra;
 • Optimalizácia funkčno-prevádzkových vzťahov s dôrazom na udržateľný turizmus;
 • Optimalizácia ekologických a klimatických podmienok;
 • Reflexia okolitej krajiny; 
 • Otvorenosť voči krajine