Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Ing. arch. Dominika Štrbíková
 : Udržateľný turizmus
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

Téma projektu je viazaná na medzinárodný projekt DANUrB – DANube Urban Brand a je
zameraná na aplikáciu princípu udržateľného turizmu v malých a stredných mestách mimo
centier ekonomického rozvoja na území Slovenskej republiky. Menšie mestá sú jedným z
typickým európskych foriem sídiel. Sú dôležitou súčasťou mestskej siete a regiónov.
Vyznačujú sa svojím jedinečným charakterom vychádzajúcim z lokálnych danosti, ktorý je
udržiavaný a podporovaný miestnou komunitou. Základným parametrom pre rozvoj
udržateľného turizmu v stagnujúcich regiónoch je ich prírodné a kultúrne dedičstvo. Projekt
sa zameriava na mapovanie možností rozvoja priestorových a kultúrnych sietí, pracuje s
analýzami regiónu vypracovanými pre päť rôznych tém (prírodné podmienky a krajina;
dopravná a technická infraštruktúra; osady a dediny; vzdelávacie, kultúrne a administratívne
zariadenia a ekonomická situácia) a následne skúma možnosti pre inovatívne, udržateľné,
kultúrne a turistické stratégie, ktorých cieľom je vysielanie ekonomických, sociálnych a
environmentálnych impulzov pre rozojové regióny pozdĺž rieky Dunaj.
Cieľom práce je pokračovať v rozvoji „značky“ dunajského regiónu ako nástroja pre
posilnenie spoločnej identity a udržateľného turizmu regiónu. Výsledkom výskumu bude na
základe stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií zhodnotiť kultúrny, prírodný a
sociálny potenciál vybraných sídel a následne stanoviť modely a stratégie transformácie ich
urbánnych štruktúr, ktoré zodpovedajú potrebám udržateľného turizmu. Atraktívne miesta
Dunaja sú spojené s prírodnou krajinou a bohatým ekosystémom, alebo s kultúrnym
dedičstvom, ktoré sa sústreďuje v mestách na brehu rieky. Dunaj je najmedzinárodnejšou
riekou na svete - spája 18 krajín, Dunaj má potenciál európskej turistickej destinácie
ZMENA CHARAKTERU SÚČASNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU

Cestovný ruch má dlhú tradíciu v iniciatívach týkajúcich sa udržateľnosti, je jedným z prvých
sektorov, ktoré zaviedli definície a zásady pre udržateľný cestovný ruch, cielené stratégie a
akčné plány. Napriek relatívnej mladosti odvetvia cestovného ruchu mu možno pripísať
rýchly nárast z pôvodného zamerania na hospodársky výhodný, a je nutné brať do úvahy
jeho dôsledky na udržateľnosť v krajine. Cestovný ruch ako súčasť hospodárstva sa stáva
súčasťou štátnej alebo miestnej politiky. Ekonomické kritérium nemôže byť jediným
podstatným pre hodnotenie cestovného ruchu z hľadiska jeho dlhodobých účinkov. Existuje
veľké množstvo definícií udržateľnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Definícia trvalo
udržateľného cestovného ruchu je založená na najznámejšej definícii trvalo udržateľného
rozvoja, ktorá je definovaná ako: „rozvoj, ktorý spĺňa potreby súčasnosti bez toho, aby bola
ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje potreby“ (WCED, 1987).
Osobitnou výzvou je zameranie výskumu s ohľadom na súčasnú pandémiu Covid 19.
Situácia posledných mesiacov podporuje práve koncept udržateľného turizmu s dôrazom na:
rozvoj lokálneho/regionálneho turizmu – turizmu krátkych ciest, či turizmu viazaného na
krajinu a vonkajšie prostredie. Obdobie po skúsenostiach z Covid19 prináša naliehavú
potrebu na zmenu charakteru cestovného ruchu od masívnej koncentrácie turistických tokov
po modely extenzívneho turizmu (turizmu s nízkou hustotou). Oblasti okolo Dunaja túto
požiadavku optimálne napĺňajú ako na Slovensku, tak vo väčšine regiónov pozdĺž celého
jeho toku. Preto cieľom výskumu bude skúmanie potenciálu predovšetkým vo väzbe na
otvorené urbanizované prostredie, ale najmä na prírodné prostredie podunajského regiónu a
osobitne v kontakte sídel.