Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V januári vyhlásilo Námestovo v spolupráci s ateliérom 2021 súťaž, s cieľom nájsť najvhodnejší spôsob rozvoja nábrežia Oravskej priehrady. Víťazný návrh mal načrtnúť realistický scenár pre budúcu transformáciu a rozvoj riešeného územia. Súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvého kola predložilo referencie 29 ateliérov, z ktorých následne porota vybrala trojicu finalistov. Tí v druhej etape predstavili svoje návrhy, ktoré rozvinuli na základe konzultácií s porotou a prizvanými expertmi.

Hodnotiaca komisia rozhodla o víťaznom návrhu účastníka BETWEEN architecture & urban design, ktorého autormi sú Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. a Ing. Katarína Gloneková - krajinný architekt. Na návrhu spolupracovali  aj naši študenti Bc. Natália Marková, Bc. Tomáš Danko, Bc. Patrik Domanický, Bc. Zuzana Mihaľová.Komentár poroty:
Autori predstavujú víziu riešeného územia, ktorá stavia na štúdiu daností širšieho kontextu - Oravskej priehrady ako celku, širšieho nadväzujúceho nábrežia (aj za prístupovým mostom), systéme existujúcich verejných priestranstiev mesta Námestovo. Porota víta citlivosť, s akou autori v návrhu reagujú na tieto podnety, aj podnety z vnútra lokality. Autorom sa v návrhu podarilo vytvoriť robustný koncept riešenia územia, ktorý sa javí ako flexibilný pre parciálne zmeny, ktoré je možné očakávať pri jeho dopracovaní a implementácii, pričom je predpoklad, že si bude vedieť zachovať svoj teraz prezentovaný charakter s jeho pozitívami. V návrhu sú prezentované viaceré možné varianty hmotovo-priestorového riešenia budov v rámci územnoplánovacích regulačných blokov. Porota považuje za možné aj riešenie, kedy by blok funkcie, pri zachovaní adekvátnej mierke, vytvorila jediná budova. Návrh umožňuje regulovať intenzitu zastavanosti a možné zníženie plôch ubytovacích kapacít, čím by sa potenciálne uvoľnilo miesto pre funkciu vodný svet. Vysoká intenzita a množstvo detailne prepracovaných riešení verejných priestranstiev sa javia ako možno až príliš vysoké. Pri ďalšom dopracovaní bude nutné zvážiť ich rozsah a v prípade potreby ho upraviť. Návrh parkovacieho domu a povrchového parkoviska v severovýchodnej časti územia v tretej etape pôsobí v kontexte riešenia zvyšného územia schematicky, mal by byť predmetom podrobnejšieho dopracovania. Zapojenie existujúceho skateparku do zhluku ďalších plôch pre šport a stavieb poskytujúcich zázemie aj pre vodné športy bolo prijaté kladne. Krajinársky prístup najmä v časti územia v priamom kontakte s vodnou hladinou, kde nie je možné umiestňovať budovy, sa javí ako najcitlivejší, najflexibilnejší a najautentickejší spomedzi predložených návrhov. Navrhovaný prístup umožňuje flexibilnú prácu so všetkými krajinárskymi prvkami, ako existujúcimi, tak aj navrhovanými v rámci budúcich možných etáp.Prebehla diskusia nad témou spoločnej ale materiálovo oddelenej pešej a cyklistickej trasy, versus zdieľaný priestor pre cyklistov a chodcov bez ďalšej hierarchizácie.