Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÝCH MIEST

profesoriek /profesorov na FA STU v Bratislave, pre obdobie  2008-2013.

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest  profesoriek / profesorov

v  študijnom odbore  5.1.1.   Architektúra a urbanizmus pre :

 

·         inžiniersky študijný program Architektúra

·         inžiniersky študijný program Urbanizmus

·         doktorandský študijný program Architektúra

·         doktorandský študijný program Urbanizmus

·         doktorandský študijný program Konštrukcie v architektúre

·         doktorandský študijný program Obnova architektonického dedičstva

   v študijnom odbore   2.2.6  Dizajn   pre :

·         magisterský študijný program Dizajn výrobkov

·         doktorandský študijný program Dizajn.

 

1/    Kvalifikačné predpoklady:

 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent v odboroch Architektúra, Urbanizmus alebo Architektúra a urbanizmus
 • pedagogická prax min. 10 rokov 
 • vedecko-výskumná prax min. 10 rokov v univerzitnom výskume so samostatným vedením výskumných  a pedagogických projektov v uvedených odboroch
 • aktívna znalosť  svetového  jazyka
 • pri funkčnom mieste profesorka/profesor spojených s garantovaním študijných programov je nutný titul profesor a vek do 65 rokov.

2/    Zoznam požadovaných dokladov u  interných zamestnancov :

 • písomná žiadosť, ktorá obsahuje zámery a koncepcie žiadateľa pre pôsobenie na funkčnom mieste profesorky/profesora
 • študijný program / časť akreditačného spisu/, o ktorého garanciu sa žiadateľ uchádza
 • mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia :
 • písomnú žiadosť, ktorá obsahuje zámery a koncepcie žiadateľa pre pôsobenie na funkčnom mieste profesorky/profesora
 • výpis z registra trestov
 • štrukturovaný životopis
 • kópia dokladu  o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD., Dr.,  DrSc.
 •  kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor
 • zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej tvorivej činnosti uchádzača za posledných 5 rokov spracovaný a dokladovaný v štruktúre podľa kritérií FA STU na menovanie profesora
 • uchádzači o funkciu profesora s titulom docent, musia predložiť dokumentáciu, aká  sa vyžaduje  na FA STU  pre vymenovacie konanie  na profesora . Platí pre  uchádzačov z fakulty , ako aj mimofakultných uchádzačov.

3/       Termín nástupu:

 • júl 2008

4/       Rozsah pracovného úväzku:

 • plný

5/       Podmienky podania žiadosti:

podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU  Mgr.Lárišová,  t.č. 02/57 276 229. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne FA STU, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr  do  30.4.2008 s označením "  Výberové konanie.

 

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÝCH MIEST

docentiek / docentov na FA STU v Bratislave pre obdobie 2008 - 2013.

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentiek/docentov

v študijnom odbore 5.1.1 Architektúra a urbanizmus, pre garantovanie predmetov v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch :

5 miest so zameraním na  navrhovanie obytných a občianskych budov

2 miesta  so zameraním na navrhovanie budov a urbanistických celkov v súlade so stratégiou udržateľnosti života

1 miesto so zameraním na interiérovú tvorbu

3 miesta so zameraním na urbanistickú tvorbu a územné plánovanie

v študijnom odbore 2.2.6 Dizajn, pre garantovanie predmetov v bakalárskych a magisterských študijných programoch :

2 miesta so zameraním na dizajn výrobkov

2 miesta so zameraním  na výtvarné disciplíny.

 

1/         Kvalifikačné predpoklady:

·     vedecko-pedagogický  titul „docent“ v príslušných študijných odboroch

·     pedagogická, vedecko-výskumná resp. umelecko-tvorivá prax v príslušných študijných odboroch

·     aktívna znalosť svetového jazyka.

 

2/        Zoznam požadovaných dokladov :

            u interných uchádzačov :

·     písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia na funkčnom mieste docentky/ docenta  s konkretizáciou garancií predmetov v príslušných študijných programoch

·     zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko výskumnej a umelecko-tvorivej činnosti / portfólio/ uchádzača za posledných 5 rokov

·     pedagogická dokumentácia / informačné listy, sylaby, prednášky, prípadne ukážky študentských prác / z predmetov, ktoré uchádzač garantuje, žiada o garancie  a vlastnú študijnú literatúru / učebnice, skriptá, vedecké a odborné články/, ktoré s obsahom predmetu súvisia

            mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia :

·     výpis z registra trestov

·     štrukturovaný životopis

·     kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

·     kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD., Dr. DrSc.

·     kópiu dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

 

3/         Termín nástupu:

                  júl 2008

 

4/         Rozsah pracovného úväzku:

            podľa dohody

 

5/         Podmienky podania žiadosti:

Podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU  Mgr. Lárišová t.č. 02/57 276 229. Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr  do 30.4.2008  s označením „Výberové konanie“.