Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Novozvolení členovia AS FA STU za zamestnanecká časť AO sú /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/:

Andráš Milan
Botek Andrej
Czafík Michal
Čerešnová Zuzana
Hronský Michal
Jelenčík Branislav
Kočlík Dušan
Lipková Michala
Nahálka Pavel
Puškár Branislav
Rollová Lea
Selcová Ľubica
Vitková Ľubica
Vráblová Edita


členovia AS FA STU za študentskú časť:

Albert Filip
Bolfík Igor
Cagalová Petra
Krajčírová Marianna
Križánek Jaroslav
Mjartan Martin
Žákovičová Katarína


PROTOKOL ZAMESTNANECKÁ ČASŤ
PROTOKOL ŠTUDENTSKÁ ČASŤ

 
Časový harmonogram volieb členov Akademického senátu FA STU na obdobie rokov 2018-2022 v študentskej aj pedagogickej časti AO FA STU:

6. novembra 2018
vyhlásenie volieb AS FA STU a zverejnenie vnútorného
predpisu AS FA STU „ Zásady volieb do AS FA STU v Bratislave“ na webovej stránke FA STU a na výveske AS FA STU,

13. novembra 2018
vhadzovanie návrhov na kandidátov do volebných urien umiestnených v priestoroch knižnice FA STU od 9:00 do 12:00 hod.,

do 20. novembra 2018
oslovenie navrhovaných kandidátov a požiadanie o ich súhlas s kandidatúrou,

do 27. novembra 2018
vyjadrenie sa jednotlivých nominantov k ich kandidatúre,

29. novembra 2018
zverejnenie Kandidačných listín volieb do AS FA STU,

6. decembra 2018
voľba členov Akademického senátu FA STU osobitne za zamestnaneckú a osobitne za študentskú časť akademickej obce FA STU na obdobie rokov 2018-2022.

6. decembra 2018
úvodné zasadnutie Akademického senátu FA STU.

Zoznam kandidátov na členstvo v AS FA STU na funkčné obdobie rokov 2018-2022 za zamestnaneckú časť Akademickej obce FA STU

1. doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
2. doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
3. doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
4. doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
5. Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
6. doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
7. Ing. Ing. arch. Martin Dubiny
8. Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
9. Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
10. doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová
11. Ing. arch. Karol Görner, PhD.
12. doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
13. doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD.
14. doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
15. Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
16. Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
17. prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
18. Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
19. Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
20. doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc.
21. Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
22. doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
23. doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
24. doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.
25. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
26. Doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
27. Mgr. art. Monika Stacho, ArtD.
28. doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
29. doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
30. doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD

Zoznam kandidátov na členstvo v AS FA STU na funkčné obdobie rokov 2018-2022 za
študentskú časť Akademickej obce FA STU

1. Filip Albert
2. Ing. arch. Patrik Baxa
3. Igor Bolfík
4. Petra Cagalová
5. Ing. arch. Natália Filová
6. Bc. Marián Kolimár
7. Marianna Krajčírová
8. Bc. Jaroslav Križánek
9. Mgr. art. Martin Mjartan
10. Martina Piatriková
11. Katarína Žákovičová