Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Docent na UAOOB: tu...
Docent na UKAIS: tu... 
 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
docenta/docentky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky,  pre študijný odbor
5.1.1. Architektúra a urbanizmus, študijný program Architektúra na Ústave architektúry obytných a občianskych budov FA STU v Bratislave.

1.   Kvalifikačné predpoklady

 • vedecko-pedagogický titul „docent" v odbore alebo príbuznom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická, vedecko-výskumná, resp. tvorivá a projektová prax v predmetnej oblasti (predpokladané garantovanie predmetov Ateliér I. - obytné budovy, Revitalizácia obytného prostredia, Ateliér VI. - modulu M1)
 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • vek do 65 rokov

3.         Zoznam požadovaných dokladov:

u interných uchádzačov

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia , ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
 • zoznam a doklady pedagogickej, vedecko-výskumnej a umelecko- tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:

  máj 2009    

5.         Rozsah pracovného úväzku: 

 • plný

6.         Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 31.3.2009 s označením „Výberové konanie".
Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová
t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA
docenta/docentky
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky,  pre študijný odbor
5.1.1. Architektúra a urbanizmus s pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave.

1.   Kvalifikačné predpoklady

 • vedecko-pedagogický titul „docent" v odbore alebo príbuznom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • pedagogická, vedecko-výskumná resp. tvorivá a projektová prax v predmetnej oblasti (predpokladané garantovanie predmetov v Bc. št. programe: Staviteľstvo 3, Materiál

       v architektúre, Ateliér VI - modul M7, v Ing. št. programe Ateliér II)

 • aktívna znalosť svetového jazyka
 • vek do 65 rokov

3.         Zoznam požadovaných dokladov:

u interných uchádzačov

 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia na funkčnom mieste docentky/docenta
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej a umelecko-tvorivej činnosti /portfólio/ uchádzača
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:

  máj 2009    

5.         Rozsah pracovného úväzku: 

 • plný

6.         Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 31.3.2009 s označením „Výberové konanie".
Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová
 t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk