Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výberové konanie pre obdobie akad. rokov 2019/2020 a 2020/2021 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 24 miest: 

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii : VEDÚCI / -A  VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU

pre študijné programy Architektúra a urbanizmus, Architektúra, Urbanizmus 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • autorizovaný architekt SKA, resp. splnené kritériá na autorizovaného architekta

        alebo

 • titul docent, resp. profesor v odbore Architektúra alebo Urbanizmus

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • projekčná, príp. aj pedagogická prax
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • vízia rozvoja Vertikálneho ateliéru a jeho charakteristika
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • koncepcia pôsobenia vo Vertikálnom ateliéri
 • kópia autorizačného oprávnenia alebo dokladu o udelení titulu doc., resp. profesor (resp. dokladov pre splnenie podmienok na autorizovaného architekta)

        POZNÁMKA:

 • v prípade žiadosti tímu vedúcich (2 – 3)  toho istého  ateliéru je  potrebná  iba 1 žiadosť a koncepcia pôsobenia vo Vertikálnom ateliéri, doložená osobnými dokladmi jednotlivých uchádzačov

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópiu dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

    4. Predpokladaný termín nástupu:

        september 2019      

 1. Ponúkaný plat:  od 1 000,- €/ mes./ plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 843,- € / mes./ plný úväzok) 
 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty   architektúry   STU  v   Bratislave,   Námestie   slobody  č. 19,   812 45   Bratislava,

        najneskôr do 28.5. 2019  s označením „Výberové konanie “.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk a na www.fa.stuba.sk

        a u dekana Prof. Gregora na t. č. 0948 875 841;   pavel.gregor@stuba.sk