Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST

VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  VO FUNKCII ODBORNÝCH ASISTENTOV

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na tri pracovné miesta vo funkcii odborného asistenta na  Ústave dizajnu. 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské  vzdelanie v príslušnom odbore
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka

 

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • aktívna pedagogická, vedecko-výskumná a umelecko-tvorivá činnosť v predmetnej oblasti
 • určujúcim kritériom pre výberové konanie sú výsledky pedagogickej, vedecko-výskumnej a umelecko-tvorivej činnosti
 • morálna a občianska bezúhonnosť

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť
 • štrukturovaný životopis
 • kópie dokladov o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • odpis z registra trestov
 • portfólio najvýznamnejších projektov uchádzača
 • prehľad pedagogickej a umeleckej činnosti
 • anotácia ponuky pôsobenia v rámci odboru

 

 1. Termín nástupu:

1. 7. 2007

 

 1. Rozsah pracovného úväzku:

Bude predmetom dohody

 

6.   Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie  slobody  č. 19,  812 45  Bratislava,  s označením  "Výberové  konanie" najneskôr do 27.4.2007