Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST VEDÚCICH  ÚSTAVOV
FAKULTY ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava


Výberové konanie pre obdobie 2017 - 2022

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

        1. vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
        2. vedúci Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
        3. vedúci Ústavu interiéru a výstavníctva
        4. vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania


1.    Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie
•    aktívna znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
•    organizačné a riadiace schopnosti
•    minimálne 5 rokov praxe


 3.  Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja pracoviska
•    štruktúrovaný životopis
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

4.  Predpokladaný termín nástupu:

            September 2017

5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 26.4.2017  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk