Prejsť na obsah
Dianie na fakulte


VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

docenta / docentky

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2006-2011

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta docenta/ky  pre oblasť starších dejín architektúry (stredovek, 19. storočie)

(pre pedagogické pôsobenie v študijnom odbore Achitektúra a urbanizmus)

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

·         vedecko- pedagogický titul docent v odbore

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

·         publikačná činnosť, vedecké štúdie, kapitoly v monografiách, ohlasy

·         pedagogická prax

·         úspešné pedagogické pôsobenie v oblasti obnovy architektonických pamiatok

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť

·         štrukturovaný životopis

·         kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

·         zoznam a doklady o vedeckej, pedagogickej a architektonickej činnosti uchádzača a ohlasoch (citáciách)

·         koncepcia pôsobenia 

 

  1. Termín nástupu:

1. 1. 2007

 

  1. Rozsah pracovného úväzku:

Plný

 

6.   Podmienky podania žiadosti:

·         podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229

·         písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne 

Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava

najneskôr   do 19. 12. 2006  t.j. 3 týždne  od uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „Výberové konanie“.