Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

4  funkčných  miest  docentov

 pre študijný odbor 5.1.1 architektúra a urbanizmus a 2.2.6 dizajn  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta docent, schválených Vedeckou radou STU 
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • pre 1 miesto s pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry:

predpokladaná garancia a výučba predmetov v 1. a 2. stupni štúdia, orientovaných na ekologicky motivovanú  architektúru 

 • pre 2 miesta s pôsobením na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, z toho:

 - 1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni štúdia   v oblasti architektúry a urbanizmu so zameraním na výrobné a inžinierske stavby  s presahom  do výučby predmetov konštrukčnej povahy

 - 1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. stupni štúdia   v oblasti architektúry a urbanizmu so zameraním na predmety technického zariadenia budov s presahom  do výučby predmetov konštrukčnej povahy 

 • pre 1 miesto s pôsobením na Ústave dizajnu:

garancia a výučba ateliéru dizajn výrobkov III. IV. V. v 1. stupni štúdia  a  ateliéru I. II. III. v 2. stupni štúdia 

 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu docent alebo profesor 
 1. Predpokladaný termín nástupu:   február 2019               
 2. Základný tarifný plat:   od 880,- € / mes. / plný úväzok   
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 20.12.2018  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk