Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  DOCENT/KA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45  Bratislava

Dekan Fakulty  architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

  

3 miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent/ka

 pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus

a

pre študijný odbor Umenie

 

  

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • naplnenie aktuálne platných kritérií na obsadenie funkcie docenta v odbore habilitačného konania, schválených Vedeckou a umeleckou radou FAD STU 
 1. Iné kritériá a požiadavky:

    1 miesto s aktívnym  pôsobením  vo  výučbe  a garanciou  predmetov  v 1. a  2. stupni štúdia v odbore  Architektúra a urbanizmus:

 • so zameraním na krajinnú a záhradnú architektúru a vedenie ateliérov urbanistickej tvorby na Ústave urbanizmu a územného plánovania
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka 

    1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v odbore Architektúra a urbanizmus:

 • so zameraním na typológiu občianskych budov a tvorbu bezbariérového prostredia na Ústave architektúry občianskych budov
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka 

    1 miesto s aktívnym pôsobením vo výučbe a garanciou predmetov v 1. a 2. stupni  štúdia  v odboroch Umenie a Architektúra a urbanizmus

 • so zameraním na výtvarnú tvorbu, modelovanie a výtvarné dielo v architektúre na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií
 • aktívna vedecko-výskumná, umelecká a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka  
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • tabuľka plnenia aktuálnych kritérií na funkciu docent v danom odbore
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia 

      mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  
 1. Predpokladaný termín nástupu:   marec - máj 2022 
 1. Základný tarifný plat:   od 1 158,- € / mes. / plný úväzok   
 1. Podmienky podania žiadosti:

    Písomnú    žiadosť    spolu  s   požadovanými   dokladmi   je   potrebné    doručiť    do   podateľne Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava    najneskôr do  16.02.2022  s označením „Výberové konanie“.

    Informácie  sú  k  dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy  a  ľudské  zdroje  FAD STU,   Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk