Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002

 1. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

                                          2  funkčných  miest  docentov

                           pre  študijný  odbor  5.1.1  architektúra a urbanizmus

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore alebo príbuznom odbore
 • naplnenie kritérií na obsadenie funkčného miesta docent, schválených Vedeckou radou STU
 1.  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 1. miesto: predpokladaná garancia  a výučba  predmetov    a  II.  stupňa  štúdia  v oblasti  urbanizmu s pôsobením na Ústave urbanizmu a územného plánovania

 1. miesto: predpokladaná   garancia  a  výučba   predmetov  I.  a  II.  stupňa   v  oblasti   architektúry a urbanizmu s pôsobením na Ústave architektúry občianskych stavieb
 • aktívna vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu docent alebo profesor

 

 1. Predpokladaný termín nástupu:

            Február - marec 2018

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

do 11.1.2018  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,

 1. č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk