Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV – JUNIOROV Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

2 miest vedecko-výskumných pracovníkov –  juniorov (75 % úväzok)

pre Národný projekt: Podpora univerzálneho navrhovania

 

Rámcová náplň práce:                     

 • spolupracuje s výskumnými skupinami a vykonáva vedecko-výskumné aktivity podľa usmernení hlavného vedecko-výskumného pracovníka,
 • podieľa sa na realizácii všetkých podaktivít projektu, napríklad vykonáva prieskumy, vyhodnocuje ankety,   pripravuje   grafické   podklady,   materiály   a  fotodokumentáciu k výstupom projektu, pripravuje podklady na webovú stránku, realizuje prípadové štúdie, vykonáva monitoring a hodnotenie prístupnosti,
 • spolupracuje s  externými  konzultantmi,  zástupcami   osôb  so  zdravotným  postihnutím a s odborníkmi na výstavbu na Slovensku a v zahraničí.          
 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Architektúra a urbanizmus           
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • študent doktorandského štúdia
 • dobrá znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, komunikatívnosť
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1. Predpokladaný termín nástupu:  1. september 2021           
 1. Ponúkaný plat: od 820,- € / 75 % úväzok  (z toho základný tarifný plat: od 756,- € / 75 % úväzok)

       6. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

Fakulty architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava,  najneskôr do  04.08.2021 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FAD STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk