Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 1 MIESTA KOORDINÁTORA VZDELÁVANIA A ODBORNÝCH AKTIVÍT Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Vazovova 5, 812 43  Bratislava

___________________________________________________________________________

 Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

1  MIESTA KOORDINÁTORA VZDELÁVANIA A ODBORNÝCH AKTIVÍT

na obdobie rokov 2020 - 2023

v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“ (NP DI PTT)

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa,
 • preukázateľná skúsenosť s výkonom činností projektového alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ.
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) – práca zahŕňa realizáciu vzdelávacích a odborných aktivít po celom Slovensku s použitím vlastného motorového vozidla,
 • administratívne zručnosti - pokročilá znalosť MS Office, najmä MS Excel,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti.
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis vo formáte Europass,
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, ekvivalentný dokument,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
 1. Predpokladaný termín nástupu:

        január 2020  

 1. Ponúkaný plat: cca 740,- € / mes./ 50 % úväzok    (z toho základný tarifný plat od 403,- €/ mes./ 50 % úväzok ) 
 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry   STU   v   Bratislave,    Námestie    slobody   č. 19,   812 45   Bratislava   najneskôr

        do 11.12.2019  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk 

        a u doc. Čerešňovej; 0908 948 626;  zuzana.ceresnova@stuba.sk