Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV – PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRA A FINANČNÉHO MANAŽÉRA

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

1 miesta výskumného pracovníka –  projektového manažéra (100 % úväzok)

1 miesta výskumného pracovníka – finančného manažéra (50 % úväzok)

pre Národný projekt: Podpora univerzálneho navrhovania

 

 Rámcová náplň práce:

     Projektový manažér:

 • celkové administratívne riadenie projektu a koordinácia práce riadiaceho tímu
 • kontrola dodržiavania zmluvy o poskytnutí NFP, časového harmonogramu projektu, aktivít v rámci projektu
 • zabezpečuje komunikáciu s Riadiacim orgánom v rámci riadenia projektu, implementáciu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a ďalšími relevantnými dokumentmi
 • vykonáva monitoring a hodnotenie projektu
 • riadi riziká a zmeny v projekte a vykonáva ďalšie súvisiace činnosti v rámci riadenia projektu

     Finančný manažér:

 • zabezpečuje finančné riadenie projektu v súlade s rozpočtom, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO a ďalšími relevantnými dokumentmi
 • riadi, koordinuje a kontroluje prácu administratívneho personálu
 • nastavuje a kontroluje dodržiavanie finančného plánu
 • predkladá žiadosti o platbu a zúčtovania výdavkov projektu
 • vykonáva ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia projektu, ktoré vyplynú z jeho potrieb počas realizácie         
 1. Kvalifikačné predpoklady:

     Projektový manažér:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúsenosti s riadením minimálne 1 projektu financovaného zo zdrojov EÚ

     Finančný manažér:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania
 • skúsenosti s finančným riadením minimálne 1 projektu financovaného zo zdrojov EÚ
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • znalosť anglického jazyka
 • skúsenosti s riadením projektov vedy a výskumu
 • zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie, komunikatívnosť, solídne vystupovanie
 • počítačové zručnosti – MS Word + Excel + Internet
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1. Predpokladaný termín nástupu:   1.7.2020           
 1. Ponúkaný plat:  od 1 600,- € / 100 % úväzok

                                  (z toho základný tarifný plat: od 1 028,- € / 100 % úväzok) 

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

Fakulty architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava,  najneskôr

do  22.06.2020 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,

t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk