Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ  KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST
VEDECKO-VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2010-2015

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77  zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 2 funkčné miesta

vedecko-výskumných pracovníkov
pre odbor Architektúra a urbanizmus s orientáciou na zameranie
A6 „Experimentálna a ekologicky viazaná tvorba“


1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo druhého stupňa + ukončená dizertačná práca v odbore alebo v príbuznom odbore
·    znalosť jedného svetového jazyka


2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov
·    písomná žiadosť, prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej  činnosti
·    program pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    štruktúrovaný životopis
·    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
·    čistý výpis z registra trestov

4.    Termín nástupu:
            dohodou

5.    Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 18.6.2010 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová, t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk