Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST
VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  VO FUNKCII ODBORNÝCH ASISTENTOV
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE
Výberové konanie pre obdobie 2010 - 2015


Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 3 funkčné miesta
odborných asistentov
 pre  odbor Architektúra a urbanizmus
s orientáciou na zameranie A6 „Experimentálna a ekologicky  viazaná tvorba“

1.    Kvalifikačné predpoklady:
·    vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo druhého stupňa + ukončená dizertačná práca v odbore alebo príbuznom odbore
·    pedagogické skúsenosti  
·    znalosť jedného svetového jazyka

2.    Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
·    aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti

3.    Zoznam požadovaných dokladov:
u interných uchádzačov

·    písomná žiadosť, prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti
·    program pôsobenia


mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
·    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
·    štruktúrovaný životopis
·    zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača
·    čistý výpis z registra trestov


4.    Termín nástupu
 dohodou

      5.  Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Nám. slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 18.6.2010 s označením „ Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová, č.t. 02/57276229; 0918665005; sabolova@fa.stuba.sk