Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

7  funkčných  miest  odborných  asistentov   pre študijný odbor  5.1.1 architektúra a urbanizmus 

  1. Kvalifikačné predpoklady:
  • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore pôsobenia
  1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  • 3 miesta – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť obytných budov na Ústave architektúry obytných budov
  • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť obnovy architektonického dedičstva na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť interiéru a výstavníctva na Ústave interiéru a výstavníctva
  • 1 miesto – pre okruh  predmetov so zameraním na oblasť urbanizmu a územného plánovania na Ústave urbanizmu a územného plánovania
  • 1 miesto – pre okruh predmetov so zameraním na oblasť občianskych budov na Ústave architektúry občianskych budov
  • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
  • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka
  1. Zoznam požadovaných dokladov:
  • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
  • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
  • štruktúrovaný životopis
  • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
  • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
  1.  Predpokladaný termín nástupu:  september - október 2018
  2. Základný tarifný plat:   od  820,- €
  3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

do 7.6.2018  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk