Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII  ODBORNÝ  ASISTENT Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,

FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

4  miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent

pre študijné odbory Architektúra a urbanizmus,

a Umenie (študijný program Dizajn)

 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie minim. II. stupňa v odbore pôsobenia
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • 1 miesto – zameranie na predmety v oblasti počítačovej podpory pre architektov a dizajnérov, a podporu tvorby digitálnych a fyzických modelov, s pôsobením v Centre pre podporu vzdelávania
 • 1 miesto – zameranie na predmety v oblasti typológie obytných budov a ateliérovej tvorby, s pôsobením na Ústave architektúry obytných budov
 • 1 miesto – zameranie na predmety v oblasti digitálnej a analógovej fotografie, s pôsobením na Ústave dizajnu
 • 1 miesto – zameranie na predmety v oblasti ateliérovej tvorby, s pôsobením na Ústave dizajnu
 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

         mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1.  Predpokladaný termín nástupu:  október 2021
 2. Základný tarifný plat:   od  1 008,- € / mesiac / plný úväzok
 3. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne

Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 30.09.2021  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FAD STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk