Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 3 MIEST ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

___________________________________________________________________________

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

3  MIEST ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV

na rok 2021

v rámci národného projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov“, Podaktivita 1.4 - Monitoring a hodnotenie pripravenosti zapojených zariadení sociálnych služieb (ZSS)

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore Architektúra alebo Urbanizmus
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • odborná prax min. 5 rokov v oblasti prístupnosti fyzického prostredia
 • ovládanie balíka Microsoft Office – spracovanie hodnotiacich správ a tabuliek
 • vodičský preukaz skupiny B (aktívny vodič) – práca zahŕňa monitoring fyzického prostredia priamo v zariadeniach sociálnych služieb po celom Slovensku
 • miesta budú obsadené formou dohody o vykonaní práce na 1 rok
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte Europass
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke odbornej praxe, ekvivalentný dokument
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:

        Január 2021 

 1. Ponúkaný plat:  odmena v hrubom  28,11 Eur/hod.  (formou dohody o vykonaní práce) v rozsahu 24 hodín na každé zariadenie sociálnych služieb (cca 3 ZSS/osoba/rok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

       Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 03.12.2020  s označením  „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje FAD STU, Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk  a u doc. Čerešňovej, 0908 948 626, zuzana.ceresnova@stuba.sk