Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST ODBORNÝCH KONZULTANTOV Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU STU v Bratislave

Dekan Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

5 miest odborných konzultantov

pre Národný projekt: Podpora univerzálneho navrhovania

 

Rámcová náplň práce:                      

 • spolupracuje s výskumnými skupinami pri napĺňaní cieľov jednotlivých podaktivít projektu, poskytuje odborné poradenstvo riešiteľom projektu v oblasti, na ktorú je špecialistom.
 • podieľa sa na vypracovaní a pripomienkovaní jednotlivých výstupov projektu, alebo sa zúčastňuje na aktivitách v rámci informačnej kampane,
 • spolupracuje a komunikuje s osobami so zdravotným postihnutím, s relevantnou verejnou a štátnou správou, neverejnými poskytovateľmi služieb, s odbornými organizáciami alebo s odborníkmi na výstavbu na Slovensku a v zahraničí,
 • informácie získava študovaním podkladov vypracovaných v rámci pracovných skupín, zahraničných a domácich legislatívnych predpisov a štandardov, webových stránok a publikácií a pod.

1.  Kvalifikačné predpoklady:   

 • špecialista na problematiku osôb so sluchovým postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na problematiku zdravotného postihnutia a ľudských práv - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na problematiku podporných/asistenčných technológií pre osoby so zdravotným postihnutím - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na požiarnu bezpečnosť stavieb - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky
 • špecialista na hygienu životného prostredia - najmenej vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, skúsenosti s legislatívnou činnosťou, prax najmenej 2roky.

           

2.  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • dobrá znalosť najmenej jedného cudzieho jazyka
 • zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, koncepčné myslenie, komunikatívnosť

3.  Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • životopis vo formáte EUROPASS
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

4.  Predpokladaný termín nástupu:   apríl 2021        

5.  Ponúkaný plat:  odmena v hrubom 11,40 € / hod.,   rozsah práce: 10 hodín / mesiac  (formou dohody        o pracovnej činnosti)

6.  Podmienky podania žiadosti:

Písomnú  žiadosť spolu s  požadovanými  dokladmi  je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry  a  dizajnu  STU  v  Bratislave,   Námestie  slobody  č. 19,  812 45 Bratislava,  najneskôr do 14.04.2021 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FAD STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; mob. 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk