Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

1 funkčného miesta odborného asistenta v Centre pre podporu vzdelávania – Kabinet jazykov 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • absolvovaná štátna jazyková skúška z anglického jazyka na úrovni C1
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • prax vo vyučovaní anglického jazyka mládeže, resp. študentov
 • aktívna pedagogická a publikačná činnosť, jazyková úprava web stránky určenej pre zahraničných študentov, informácií pre zahraničných študentov, spolupráca pri podávaní  a práce na grantových úlohách jednotlivých súčastí FA STU
 • znalosť správneho prezentovania odbornej témy v anglickom jazyku vo vzťahu na oblasť architektúry, urbanizmu a dizajnu 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia
 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o vysokoškolskom a jazykovom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:

         september 2019

    5. Základný tarifný plat:   od 843,- €/ mes./ plný úväzok 

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do 10.6.2019                s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk