Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie: 

1 funkčného  miesta  odborného  asistenta

pre študijný odbor  5.1.1 architektúra a urbanizmus a 2.2.6 dizajn 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. a III. stupňa v odbore pôsobenia
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • zameranie na predmety v oblasti výtvarných disciplín pre architektov a dizajnérov s  pôsobením  na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií
 • aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • štruktúrovaný životopis
 • portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 1.  Predpokladaný termín nástupu:

            november 2018

    5.  Základný tarifný plat:   od 766,- €/mes./plný úväzok

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú   žiadosť  spolu  s  požadovanými   dokladmi   je   potrebné   doručiť   do  podateľne Fakulty  architektúry STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr

do 22.10.2018  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk