Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST PRE POSTDOKTORANDSKÝ VÝSKUMNÝ POBYT NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE, VAZOVOVA 5, 812 43  BRATISLAVA,NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V  BRATISLAVE

___________________________________________________________________________

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity  vyhlasuje výberové konanie na  obsadenie  2  pracovných  miest  pre   postdoktorandský   výskumný   pobyt   v  trvaní 12 mesiacov. Téma doktorandského výskumného pobytu bude špecifikovaná uchádzačmi a bude súčasťou hodnotenia. Miesta sú  určené  pre  úspešných absolventov  doktorandského štúdia v študijných  odboroch:

5.1.1  Architektúra a urbanizmus  a  2.2.6  Dizajn

1.   Kvalifikačné predpoklady:

 • úspešne ukončené doktorandské štúdium (minimálne odovzdaná dizertačná práca)

2.   Iné požiadavky:

 • autorstvo,   resp.  spoluautorstvo    publikácií    kategórie  A   v  zmysle   Vyhlášky č. 456/2012 Z.z. (minimálne 2 + n, pričom n je počet rokov po obhájení dizertačnej práce)
 • doba po ukončení doktorandského štúdia uchádzača nepresahuje 3 roky

3.    Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis
 • kópie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní 2. a  3. stupňa
 • prehľad výstupov publikačnej činnosti a ohlasov za ostatné 3 roky
 • prehľad účasti na riešení vedeckovýskumných projektov a absolvovaných zahraničných pobytoch
 • 2 odporúčacie listy uznávaných predstaviteľov vybraného odboru,  pričom len jeden môže byť zo školiaceho pracoviska uchádzača
 • akceptačný list vedúceho ústavu, na ktorom sa má výskumný pobyt uskutočniť
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Výskumný pobyt je zameraný na riešenie konkrétnych vedeckých problémov témy, ktorú uchádzač sformuluje. Výskumný pobyt trvá 12 mesiacov. Pôsobenie postdoktoranda na fakulte je honorované mesačnou mzdou v súlade  s aktuálne platnou stupnicou platových taríf.

     4.   Predpokladaný nástup:  október 2017

     5.   Podmienky podania žiadosti:

Písomnú  žiadosť   spolu   s požadovanými   dokladmi   je   potrebné  doručiť  do  podateľne  
Fakulty  architektúry  STU  v Bratislave,  Nám. slobody  č. 19,  812 45  Bratislava,  najneskôr
do  14.9.2017 s označením „Výberové konanie“

Informácie sú  k  dispozícii na Oddelení  pre mzdy a ľudské zdroje FA STU,  Ing. Horňáková; 
t. č. 02/57 276 229;  0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk