Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII  PROFESOR/KA FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

Dekan Fakulty  architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

1 miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor/ka

 pre študijný odbor Umenie / Dizajn

 

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vedecko-pedagogický titul „docent“ alebo „profesor“ v študijnom odbore
 • naplnenie aktuálne platných kritérií na obsadenie funkcie profesora v odbore inauguračného konania, schválených Vedeckou a umeleckou radou FAD STU
 1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
 • predpoklad pôsobenia vo výučbe s garanciou predmetov v 2. a 3. stupni štúdia  v oblasti Dizajn
 • predpoklad pôsobenia vo výučbe a garantovania nového ŠP Umenie vo verejnom priestore
 • aktívna umelecká, vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné a perspektívne pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
 • zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti uchádzača
 • portfólio vlastnej umelecko-tvorivej činnosti a výsledkov pedagogického pôsobenia

        mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc.
 • kópia dokladu o udelení titulu profesor alebo docent
 • štruktúrovaný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 1. Predpokladaný termín nástupu:   apríl - máj  2021

      5. Základný tarifný plat:    od 1 250,- € / mes. / 100 % úväzok 

 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú    žiadosť    spolu  s   požadovanými   dokladmi   je   potrebné    doručiť    do   podateľne

        Fakulty  architektúry a dizajnu STU  v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45  Bratislava  najneskôr do  23.03.2021  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie  sú  k  dispozícii  na  Oddelení  pre mzdy  a  ľudské  zdroje  FAD STU,   Ing. Horňáková, t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk