Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA TAJOMNÍKA FAKULTY

Výberové konanie pre obdobie rokov 2018 - 2023

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

TAJOMNÍK FAKULTY

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • skúsenosti z riadiacej a organizačnej práce vo verejnej alebo štátnej správe, resp. v príspevkových organizáciách v oblasti ekonomickej, tvorby a sledovania rozpočtu, uzatvárania zmluvných vzťahov
 • skúsenosti s prípravou a koordinovaním ekonomickej časti edukačných a výskumných projektov
 • ovládanie balíka Microsoft Office, znalosť práce v IS Magion
 • minimálne 10 rokov praxe
 • znalosť svetového jazyka vítaná
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:

            Máj 2018

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr

do 11.4.2018  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,  02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@fa.stuba.sk