Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výberové konanie pre obdobie rokov 2019 - 2024 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

VEDÚCI / -A  ODDELENIA  PRE  PR  FA STU 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • minim. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

       2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • prax v oblasti PR, sociálnych a digitálnych médií
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • vízia ďalšieho rozvoja Oddelenia pre PR
 • aktívna znalosť anglického jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • koncepcia rozvoja Oddelenia pre PR
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:

         Máj 2019      

 1. Ponúkaný plat:  1 400,- €/mes./ plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 700,- €/mes.)

 2. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne

        Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr

        do 22.4.2019  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková,

        t.č. 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@stuba.sk