Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST  VEDÚCICH  ÚSTAVOV FAKULTY ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava  

Výberové konanie pre obdobie rokov 2022 - 2027

 

Dekan   Fakulty   architektúry  a  dizajnu  Slovenskej technickej  univerzity  v  súlade  s § 5  zákona č. 552/2003 Z. z.  o  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v znení  neskorších  predpisov  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúcich troch ústavov: 

 1. VEDÚCI  ÚSTAVU  DEJÍN  A  TEÓRIE  ARCHITEKTÚRY A  OBNOVY  PAMIATOK
 1. VEDÚCI  ÚSTAVU  INTERIÉRU  A VÝSTAVNÍCTVA

 2. VEDÚCI  ÚSTAVU  URBANIZMU  A  ÚZEMNÉHO  PLÁNOVANIA 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka

    2. Iné kritériá a požiadavky:

 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja daného ústavu
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 1. Predpokladaný termín nástupu:  1. september 2022 
 1. Ponúkaný plat:   od 1 400,- € / mes. / plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 1 050,- € / mes. / plný úväzok) 
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 03.06.2022 s označením „Výberové konanie“.

Informácie   sú    k  dispozícii   na   Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské    zdroje    FAD STU,  Ing. Horňáková, t. č.  02/57 276 229;   0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk