Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA  VEDÚCEHO  ÚSTAVU FAKULTY ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava

Výberové konanie pre obdobie rokov 2021 - 2026

 

Dekan   Fakulty  architektúry a dizajnu   Slovenskej technickej  univerzity  v súlade  s  § 32  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

                   vedúci/a  Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka

      2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe
 1. Zoznam požadovaných dokladov:                                                      
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja ústavu
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:    august 2021

      5.  Ponúkaný plat:   od 1 400,- € / mes. / plný úväzok       

                                     (z toho základný tarifný plat od 1 050,- € / mes. / plný úväzok)

      6. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45       Bratislava najneskôr do 23.06.2021  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú  k dispozícii na  Oddelení  pre  mzdy a ľudské  zdroje FAD STU,  Ing. Horňáková, t. č.  02/57 276 229;   0918 863 742;  alica.hornakova@stuba.sk