Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO  MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO  UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÝ ASISTENT
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava,
 FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU v Bratislave


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

1 funkčného miesta odborného asistenta
v študijnom odbore 5.1.1 architektúra a urbanizmus  

s pedagogickým pôsobením na Ústave urbanizmu a územného plánovania v predmetoch urbanistickej tvorby, vedenia cvičení v oblasti urbanizmu a územného plánovania


 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore pôsobenia alebo príbuznom odbore

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
•    pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, vedenie a účasť na domácich a zahraničných grantoch
•    aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka


3.     Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy a stav výskumu v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, umelecko-tvorivej činnosti , prípadne vedecko-výskumnej činnosti  uchádzača
•    štruktúrovaný životopis
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia
•    čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

4.  Predpokladaný termín nástupu:
September  2015


5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 10.6.2015  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk