Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne Vás pozývame na výročnú konferenciu odborového združenia zamestnancov FA STU, ktorá sa bude konať dňa 20. 6. 2016 (pondelok) o 13:00 hod. v miestnosti č. 117 na Fakulte architektúry STU.


Zároveň výbor prosí všetkých členov OZZ, aby do 17
. 6. 2014 podali návrhy na nových členov výboru OZZ.
Na konferencii zastupujú celú členskú základňu delegáti, ktorí majú volebné právo,
čím sa nevylučuje účasť
ostatných členov OZZ na konferencii, kde môžu predniesť svoj návrh, pripomienku, ale bez možnosti hlasovať, ak konferencia nerozhodne inak.

(Viď stanovy OZZ FA STU)
 

Návrh programu konferencie 2016:

 1. Otvorenie, privítanie hostí a delegátov
 2. Schválenie programu konferencie
 3. Voľba komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti výboru OZZ FA od poslednej konferencie 1.6. 2015
 5. Správa o plnení programových cieľov prijatých na konferencii 1.6. 2015 a návrh programových cieľov OZZ FA na rok 2016
 6. Správa o hospodárení výboru OZZ za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016
 7. Správa Revíznej komisie OZZ FA za rok 2015
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Diskusia k predloženým materiálom 9. Diskusia a vystúpenie hostí
  Návrh doplnenia Zásad hospodárenia a použitia prostriedkov OZZ 
 10. Návrh kandidátov a voľba členov do výboru OZZ
 11. Návrh rozhodnutí
 12. ZáverIng. arch. Juraj Furdík, CSc.
predseda výboru OZZ FA STU