Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení uchádzači,

po náročnom dni ste ukončili práce pri spracovávaní a riešení úloh prijímacieho konania na štúdium na Fakulte architektúry STU od akademického roku 2007/2008. Iste Vás bude zaujímať, aký je ďalší postup pri hodnotení Vašich prác.

Na práci ste nechali lístok s Vašim menom. Tento lístok je nahradený indentifikačným kódom, ktorý Vám pridelil počítač, a ktorý sa napíše na každú prácu. Hodnotenie Vašich prác, označených týmto kódom, prebieha v komisiách anonymne už len pod týmto kódom. Pre hodnotenie každej práce je dekanom fakulty určená trojčlenná až päťčlenná komisia, takže na Vašom celkovom hodnotení sa podieľa minimálne 12 hodnotiteľov, z ktorých žiaden už nie je v inej komisii. Kontrolnú funkciu nad priebehom prijímacích skúšok má Akademický senát FA STU, ktorého vopred určení členovia sa tiež účastnia procesu hodnotenia.

Časový postup hodnotenia je nasledovný:

  • od 24.1.2007 do 29.1.2007 pracujú jednotlivé komisie na parciálnom vyhodnotení jednotlivých úloh. (Na niektorých úlohách, najmä tých, ktoré sú priestorovo náročnejšie, komisie spracovávajú výsledky priebežne.) Výsledky, ktoré komisia prijíma hlasovaním, predkladá predseda komisie na uloženie do počítača.
  • paralelne od 25.1. do 6.2.2007 prebieha automatické počítačové spracovanie v prostredí mimo FA STU v Bratislave.
  • 8.2.2007 – zasadá hlavná prijímacia komisia menovaná dekanom fakulty, ktorá je spoločná pre všetky študijné programy. Tvoria ju najmä garanti jednotlivých študijných programov a zástupcovia hodnotiacich komisií jednotlivých úloh. Zastúpenie má aj Slovenská komora architektov a Akademický senát FA STU. Tento deň je podľa § 58 ods. 5 zákona č. 131/2002 o vysokých školách považovaný za termín overenia splnenia podmienok na štúdium, keďže prebieha dekódovanie výsledkov a zostavovanie poradovníka.
  • Po odsúhlasení priebehu prijímacích skúšok v hlavnej komisii dekan FA STU zverejňuje ich výsledky na vývesnej tabuli dekana (po 14.00 hod.) a na internetovej stránke fakulty (www.fa.stuba.sk) do 24 hodín. Touto formou budú zverejnené len registračné čísla (ktoré ste mali napísané v pozvánke) a len prijímaných uchádzačov.
  • Každému uchádzačovi bude do 30 dní od dátumu konania tejto komisie odoslané písomné rozhodnutie s podrobnými údajmi o výsledkoch v jednotlivých úlohách. Upozorňujeme Vás, že až doručený dekrét môže byť podkladom pre Vaše prípadné podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. V prípade, že sa tak stane, musíte toto číslo rozhodnutia v žiadosti o jeho preskúmanie uviesť.
     

Vyhodnoteniu prijímacích skúšok venujeme vo Vašom i našom záujme osobitnú pozornosť. Preto Vás žiadame o pochopenie a trpezlivosť a nežiadajte od nás, prosím, oznamovanie výsledkov telefonicky.

Želáme Vám, aby ste od nás dostali priaznivú správu.

 

Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
prodekan FA STU
 

V Bratislave, 22.1.2007