Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na Výročnú schôdzu Akademickej obce FA STU, ktorá sa bude konať v utorok 5. marca 2019 o 10:00 hod. v Aule Emila Belluša na FA STU.

 

PROGRAM:

  1. Otvorenie a schválenie programu

  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

  4. Správa o činnosti AS FA STU za rok 2018

  5. Príhovor pána dekana FA STU

  6. Diskusia

  7. Návrh uznesení

  8. Záver