Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

POZVÁNKA NA

VÝROČNÚ SCHÔDZU

AKADEMICKEJ OBCE FA STU

KTORÁ SA USKUTOČNÍ 

DŇA 18. FEBRUÁRA 2010 (ŠTVRTOK) O 13:30 HOD.

V AULE EMILA BELLUŠA FA STU

PROGRAM 

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov
  3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  4. Správa o činnosti AS FA STU za rok 2009
  5. Diskusia
  6. Doplňujúce voľby do AS FA STU
  7. Návrh uznesení
  8. Záver