Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V rámci programu Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond je aktuálne otvorená už 2. výzva na predkladanie žiadostí o výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku. Základný harmonogram tejto výzvy je:
- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2011
- Výber štipendistov: koniec augusta 2011
- Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2011 - 31.08.2012

Výskumné školiace pobyty štipendistov Sciexu sú určené výhradne pre kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov EÚ (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú:
- Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
- Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) a 24 (doktorandi) mesiacov..
- Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex:
- mzda štipendistu v programe Sciex:
CHF 50'000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12);
CHF 55'000.- (doktorand počas mesiacov 13 - 24);
CHF 80'000.- (postdoktorand).
- sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany)
- ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenciách) max. CHF 2'500.-
- preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: max. CHF 2'500.- za pobyt

Program SciexNMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko slovenskej spolupráce v rozšírenej Európskej únii (www.swiss-contribution.sk). V rámci predchádzajúcej výzvy v roku 2010 bolo podaných celkom 18 žiadostí, v súčasnosti prebieha výber na švajčiarskej strane a výsledky budú známe v priebehu apríla. Ďalšia, v poradí 3. výzva na predkladanie žiadostí bude mať uzávierku až 1. 4. 2012.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránkach www.sciex.sk a www.sciex.ch, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.sciex.sk/sk/pages/kontakty).


SAIA, n. o.
Namestie slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: +421 2 / 5441 1426, 5441 1436
www.saia.sk