Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prijímacia komisia na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2018 prijala rozhodnutie o výsledkoch prijímacích skúšok a splnení ďalších podmienok na štúdium podľa akreditovaných študijných programov. Komisia odporučila dekanke fakulty, aby na štúdium po splnení všetkých podmienok prijímacieho konania boli prijatí tí uchádzači, ktorí splnili kvalitatívne kritéria prijímacej skúšky vyjadrené v bodoch v zmysle zverejnených podmienok pre prijatie (po zohľadnení výsledku v prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov) v nasledovnom vyjadrení :

ŠP Architektúra a urbanizmus
218 uchádzačov (posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 300)
ŠP Dizajn
46 uchádzačov (posledný úspešný uchádzač s počtom získaných bodov 384)

Podrobné výsledky sú na adrese http://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl - uchádzač si musí v AIS zadať rodné číslo (bez lomky) a dostane výsledný počet bodov, ktoré získal.

Bratislava, 21.2.2018

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
predseda komisie