Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V septembri tohto roku sa úspešne uzavrel už 30. ročník prestížnej študentskej súťaže s dlhoročnou tradíciou, ktorej hlavná cena, Cena prof. Jozefa Lacka ako aj udelené Odmeny sú najvyšším ocenením ktoré získava autor najlepšej záverečnej práce za uplynulý aktuálny akademický rok - absolvent ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku.

Spolok architektov Slovenska (SAS) v spolupráci s Fondom výtvarných umení (FVU) udeľuje každoročne túto cenu už od roku 1990 na počesť pamiatky významného predstaviteľa modernej slovenskej architektúry profesora Jozefa Lacka. Jednotlivé školy (Katedry architektúry) nominovali tohto roku do súťaže spolu 12 absolventských projektov. Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava – 7, Katedra architektúry SvF STU Bratislava – 2, Fakulta umení TU Košice – 1, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre – 2 diplomové práce a Katedra architektúry VŠVU Bratislava toho roku – 0

Porota pre tento ročník súťaže bola menovaná v zložení: architekti Pavel Suchánek , Patrícia Kvasnicová, Jakub Hanták (architekti ocenení alebo nominovaní v niektorej z prestížnych cien Spolku architektov Slovenska).

Hlavná cena - Cena prof. Jozefa Lacka sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce, za najkvalitnejšie naplnenie požadovaných kritérií súťaže a za špecifický prínos v niektorej z architektonických oblasti udeľuje Odmeny. Porota hodnotí úroveň konceptu, prínosu, filozofie návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technických princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania. Cena, ktorú udeľuje, „...má motivovať a podnecovať zdravé súperenie v architektonicko-urbanistickej tvorbe a takto prispievať k zvyšovaniu kvality diplomových prác a zároveň „de facto“ určuje smerovanie a odbornú úroveň absolventa architektúry“. /cit. zo štatútu/.


Cena PROF. JOZEFA LACKA 2020
Cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom akademickom roku. Udeľuje sa práci, ktorá najlepšie spĺňa kritériá súťaže o Cenu prof. J. Lacka.

Ing. arch. Andrea BUŠOVÁ / FAD STU Bratislava
názov diplomovej práce: Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis - Paríž
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavol Paňák, hosťujúci profesor

Z hodnotenia poroty:
Autorka sa excelentným spôsobom zhostila náročnej úlohy. Otvorene priznáva inšpirácie “dlhého domu” - figúry 20. storočia a aj industriálnej estetiky, ktorým však tvorivým spôsobom dáva novú kvalitu. Riešenie polyfunkčného domu prináša nový typologický druh – hybrid. Vhodne experimentuje s funkciami, ich vzájomnou kombináciou a odvážnym situovaním funkcií, ktoré sme zvyknutí vídať mimo sídiel. Kladie otázky o udržateľnosti a ekonomickej opodstatnenosti, súčasne poskytuje na tieto otázky svoje odpovede. Výsledkom práce je podľa autorky “akýsi urbanistický a sociálny experiment, ktorý má ponúknuť širokú škálu funkcií, ktoré prekračujú obvyklú mestskú polyfunkčnosť“. Diplomová práca má vynikajúcu grafickú úroveň, prehľadne a jednoznačne dokumentuje fundamentálne zámery riešenia. Okrem už uvedených kladov porota ocenila inovatívny prístup, experimentovanie s funkciami, architektonické a designové riešenie hlavného polyfunkčného objektu a sebavedomé pretavenie industriálnej estetiky do novej kvality.Odmena PRO RENOVATIONE
Odmena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti rekonštrukcie a revitalizácie industriálnej historickej budovy.

Ing. arch. Ľuboš DOBÓCZI / FAD STU Bratislava
názov diplomovej práce: Postindustriálna renesancia – Centrálny polyfunkčný objekt stanice a sieť vertikálnych verejných priestorov, Areál baní Cígeľ, Prievidza
vedúci diplomovej práce. Ing. arch. Štefan Polakovič, hosťujúci profesor

Z hodnotenia poroty:
Autor vo svojej architektonicko-urbanistickej štúdii interpretuje víziu o reinkarnácii zabudnutých, nevyužívaných a už zdevastovaných priemyselných brownfieldov. Vdychuje im spolu s riešiteľským tímom svojho Vertikálneho ateliéru novú funkciu. Nová tvár baní Cígeľ, ktorá by mohla byť azda aj hlavným scénickým priestorom vedecko fantastického seriálu z dielne „Netflix“, kumuluje rozhranie funkcií zahŕňajúcich široký záber: od bývania, prechodného ubytovania, cez administratívu, múzea, dokonca aj priemyslu. Predmetom odmenenej práce je objekt v centrálnej polohe areálu. Autor svojim vyzretým architektonicko /sochársko/ grafickým prejavom ukazuje, že ako absolvent a čerstvý architekt, je pripravený na svojej púti „kreatívnym priemyslom“ zožať nemalé úspechy.Odmena PRO METAMORPHOSIS
Odmena za najlepšiu úroveň prístupu k hľadaniu zmeny funkcie a nových výtvarných hodnôt objektu.

Ing. Michaela VATRAĽOVÁ / KA SvF STU Bratislava
názov diplomovej práce: Konverzia raketovej základne, Bratislava- Devínska Kobyla
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavel Paňák, hosťujúci profesor

Odmena PRO NATURA
Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia.

Ing. Tatiana ŠKVARKOVÁ / FZKI Nitra
názov diplomovej práce: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.

Odmena PRO FILOZOFIA
Odmena za najkvalitnejšie rozpracovanie filozofického princípu a aplikácie jeho riešenia v architektonickom návrhu.

Ing. arch. Slávka HERTNEKIOVÁ / KA FUTU Košice
názov diplomovej práce: Košické MULTI - KULTY mestá, miesta a intervencie
vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.


Udelením Ceny prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2019/2020 sa úspešne uzavrel ďalší ročník tejto študentskej súťaže a naplnil sa odborný a ľudský odkaz tohto nezabudnuteľného pedagóga.

...a myšlienka na záver:
Ing. arch. Virgil Droppa (predseda poroty 1. ročníka súťaže, v r. 1991) pri slávnostnej príležitosti vyhlasovania výsledkov pridal v závere aj niekoľko rád mladým do architektonickej praxe a svoje vystúpenie zakončil slovami : „Som rád, že aspoň touto cestou sa nám čiastočne podarí splatiť dlh voči profesorovi Lackovi“.

Všetky nominované diplomové práce nájdete na ARCHINFO.

Ďakujeme touto cestou redakcii ARCHINFO za mediálnu podporu a ústretovosť, ktorá bola predpokladom bezkolíznej organizácie a priebehu tohoročnej súťaže.