Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Koncom septembra 2021 sa úspešne ukončil terénny výskum v centre Banskej Štiavnice s cieľom detailnejšieho spoznania urbanisticko-architektonického vývinu Banskej Štiavnice. Výskum sa realizoval odborníkmi – pod vedením Kataríny Terao Voškovej aj so zámerom zapojenia študentov rôznych vedných odborov. Medzinárodný týždňový multidisciplinárny workshop Jesenná univerzita architektúry 2021 obsahovo podporil prebiehajúci výskum a zároveň bolo jeho poslaním rozšíriť vzdelanie študentov relevantných vedných odborov pri ochrane architektonického dedičstva: histórie, archívnictva, histórie umenia, architektúry a stavebníctva, archeológie, reštaurovania, geodézie a pod.

V rokoch 2018 – 2020 sa už úspešne realizovali prvé dve časti výskumu: Románska a gotická Banská Štiavnica. Pričom v poslednom ročníku sa workshop a jeho teoretická časť kolokvium obmedzil vo výskume na Námestie Svätej Trojice. V roku 2021 bolo zámerom výskum a dokumentáciu rozšíriť o zmapovanie stredovekej architektúry ostatnej časti centra mesta. V prvých etapách projektu boli skúmané a dokumentované stavby najstaršie – románske, okolo hlavnej uličnej osi – Ulice Andreja Kmeťa a Striebornej. V roku 2020 sa výskum rozšíril o stavby na Nám. sv. Trojice, kde palácové domy nadväzujú na pôvodné banské štôlne. V 2021 bol výskum stredovekej zástavby doplnený už o celé centrum mesta.
Záverom medzinárodného podujatia – dňa 18. septembra 2021 – bola slávnostne otvorená výstava s rovnomenným názvom Banská Štiavnica gotická, 3. časť. Kurátorka a zároveň autorka výstavy Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. v jej úvode predstavila ciele a doterajšie výsledky prebiehajúceho výskumu, na ktorom systematicky pracuje už štyri roky. Poukázala na to, že doposiaľ sa o urbanistickom vývoji mesta síce písalo (odborne a populárnou formou), ale doposiaľ nebol tento stav detailnejšie graficky spracovaný. Výskumníčka z Fakulty architektúry a dizajnu Katarína Terao Vošková reflektuje na najaktuálnejšie vedecké poznatky, ktoré sú dostupné z archívov a dopĺňa ich vlastnými zisteniami z terénnu. Za posledných 30 rokov boli archívy Slovenska obohatené o odborné dokumentácie archeologických, architektonicko-historických, či reštaurátorských výskumov. Bolo objavených mnoho nových, aj prevratných zistení (napríklad poloha radničnej Kaplnky Sv. Anny, množstvo detailov, ktoré spresnili datovanie vzniku stavebného vývinu jednotlivých domov). Tieto odborné materiály však zostávajú v archívoch a sú tak poväčšine iba ťažko interpretovateľné laickej či odbornej verejnosti. Autorka a kurátorka výstavy premieta aktuálne poznatky o vývine domov do grafickej podoby, čím poznatky sprístupňuje širokej verejnosti. Okrem výskumu samotného sa snaží svet vedeckého bádania a spoznávania histórie architektúry „in situ“ (na mieste samom) priblížiť študentom. Jej cieľom je do súčasnej mapy mesta vložiť informáciu o tom, ako mesto mohlo vyzerať (pôdorysne aj hmotovo) v jednotlivých slohových vývinových obdobiach (v románskom, gotickom, renesančnom a podobne), keďže sa mesto menilo a rozrastalo približne každých sto rokov. Doposiaľ sa podarilo takto „rekonštruovať“ románsku a gotickú podobu Banskej Štiavnice.

Výstava bola prezentovaná veľkoformátovými postermi v historických klenbových priestoroch gotických pivníc detašovaného pracoviska Fakulty architektúry a dizajnu STU a ešte stále (do konca februára 2022) je možné ju vidieť v týchto priestoroch na Radničnom námestí 2 v Banskej Štiavnici. Počas slávnostného otvorenia bola výstava sprevádzaná vysvetľujúcimi prednáškami – prezentáciami.
Študentské multidisciplinárne workshopy "Jesenná univerzita architektúry" a výstavy, ktoré prezentujú výsledky vždy novej etapy vedeckého výskumu sa konávajú v spolupráci a pod záštitou ICOMOS Slovensko a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Doteraz bolo realizovaných 11 ročníkov na rôzne témy ochrany a vhodnej prezentácie kultúrneho dedičstva. Odborné prednášky na vybrané témy boli doposiaľ vždy po dvoch ročníkoch podujatia zhrnuté a prezentované v odborných zborníkoch, v jednom prípade aj vo vedeckej monografii. 1 Projekt sa konal s finančným prispením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu „Obnovme si svoj dom“.

Zuzana Holičková
architektka a lektorka podujatia