Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkovs označením MVP 2019. Hlavným zámerom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je podporiť ich zapojenie sa do riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti výsledkov výskumu a vývoja. 

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:
a) mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
b) mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
c) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o refundáciu nákladov;
d) mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.
Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:
e) mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy, alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;
f) mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni.
V prípade nesplnenia ktoréhokoľvek z uvedených kritérií, bude podaná žiadosť vyradená.

Viac informácií: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/otvorene-vyzvy/mvp-2019.html?tab=call

Kontakt:
RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  paucula@fa.stuba.sk