Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

pozývame Vás na zápis na štúdium bakalárskeho študijného programu, na ktorý ste obdržali rozhodnutie dekana Fakulty architektúry STU v Bratislave o prijatí na štúdium v akademickom roku 2019/2020. Zápis sa uskutoční dňa 1. júla 2019 o 8:00 hod.

 

Zápis sa vykonáva výlučne osobne v budove Fakulty architektúry STU, Nám. slobody 19, Bratislava  v priestoroch študijného oddelenia a auly Emila Belluša (prízemie vľavo). V prípade, ak sa nemôžete zápisu zúčastniť, je potrebné podať prostredníctvom mailovej komunikácie na adresu so@fa.stuba.sk  žiadosť o náhradný termín zápisu. /Žiaľ, týmto uchádzačom o bývanie v študentských domovoch nebudeme vedieť zaručiť získanie ubytovania./

Na zápis si prineste: pozvánku, občiansky preukaz a písacie potreby.

Ak ste boli ma štúdium podmienečne prijatý, je nevyhnutné, aby ste najneskôr v deň zápisu doručili na študijné oddelenie notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Ak to termín maturitnej skúšky vyhovuje, uprednostňujeme zaslať notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia doporučene poštou na Študijné oddelenie FA STU v Bratislave. Bez doloženia maturitného vysvedčenia nie je možné vykonať zápis na štúdium!

Ak máte záujem o vydanie výkazu o štúdiu - indexu (zakúpenie nie je povinné), tak je potrebné vopred  uhradiť 4 € a potvrdenie o úhrade doniesť so sebou na zápis. Zároveň si so sebou doneste aj svoju fotografiu tváre (formát 3,5x4 cm).

Platbu realizujte výhradne bankovým prevodom na účet FA STU v štátnej pokladnici číslo:
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
Variabilný symbol: 6103

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko pre identifikáciu platiteľa. Pre platbu zo zahraničia uveďte aj SWIFT: SPSRSKBAXXX

                                                                        

Organizačné pokyny k priebehu zápisu na akademický rok 2019/2020

8:00 – 9:30 hod. – miestnosť č. 06, (Študijné oddelenie, prízemie vľavo)

fotografovanie
digitálnym aparátom pre výrobu fotografií na preukaz študenta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) a pre Akademický informačný systém (AIS), ktorý STU používa pre evidenciu štúdia študentov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave vydáva preukaz študenta v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a teda každý študent je povinný mať preukaz študenta. Žiadosť o vydanie preukazu si  študent podáva sám cez Akademický informačný systém (AIS) po vykonaní zápisu na štúdium.

Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúceho zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa vydáva študentovi najneskôr v deň imatrikulácie.

 

9:30 – 10:00 hod.Aula Emila Belluša                                                                     

informácie o štúdiu - informácie o študijných programoch a systéme štúdia, informácie o priebehu začiatku semestra, pobytu v Banskej Štiavnici začiatkom septembra, informácie o Akademickom informačnom systéme (AIS), informácie o ubytovaní.

 

8:30 - 9:30 a 10:00 – 12:00 hod.– Študijné odd., miestnosť č. 03 /po fotení/

prevzatie materiálov pre zápis na štúdium: index a ďalšie písomné materiály potrebné k zápisu na štúdium a samotný zápis na štúdium v AIS, vydávanie potvrdení o štúdiu, potvrdenie tlačiva na účely prídavkov na dieťa, tlačivá na žiadostí o zľavy na ŽSR a iných dopravcov je treba doniesť so sebou na zápis, nakoľko fakulta ich k dispozícii nemá.

12:00 – 13:00 hod. obedňajšia prestávka,
13:00 – 14:00 hod. pokračovanie v zápise ešte nezapísaných uchádzačov.