Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM

RIADNEHO ZASADNUTIA

AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU

dňa 4.apríla 2007 (streda) o 13,00 h.

v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

 1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba volebnej komisie
 4. Prejednanie Výročnej správy o činnosti na FA STU (dekan fakulty)
 5. Aktuálne informácie z činnosti na FA STU
  -  Správa z kolégia dekana FA STU (Andráš)
  -  Správa z vedeckej rady FA STU (Andráš)           
 6. Informácia z Rady vysokých škôl pri MŠ SR (Szalay)
 7. Príprava volieb do Akademického senátu STU (Andráš)
 8. Prejednanie žiadosti Ing. Anny Holmanovej o súhlas predlženia pracovného pomeru na FA STU
 9. Rôzne
 10. Záver

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.

predseda AS