Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
PROGRAM RIADNEHO ZASADNUTIA
AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU

dňa 16. septembra 2010 (štvrtok) o 10:00 hod.
v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

1.    Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
2.    Voľba overovateľa zápisnice
3.    Kontrola uznesení
4.    Informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS FA STU (predseda volebnej komisie AS FA STU)
5.    Informácie z  AS STU (predseda AS FA STU)
6.    Prerokovanie a schvaľovanie materiálu: „Ostatné podmienky pre prijatie na štúdium FA STU pre akad. rok 2011/2012 (I. a II. stupeň)“ (dekan FA STU)
7.    Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie prodekanov FA STU na funkčné obdobie rokov 2010-2014  (dekan FA STU)
8.    Schvaľovanie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej a umeleckej rady FA STU na funkčné obdobie rokov 2010-2014  (dekan FA STU)
9.    Informácia o listoch Ing.Ľ.Lešinskej, PhD., adresovaných AS FA STU (predseda AS FA STU)
10.    Rôzne
11.    Záver