Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU pozýva členov AO FA STU na výročnú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 12. decembra 2016 o 9:30 hod. v posluchárni č. 119

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  3. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

  4. Správa o činnosti AS FA STU za rok 2016 (predseda AS FA STU)

  5. Zhodnotenieroku2016(dekankaFASTU)

  6. Ocenenie kolegov (dekankaFASTU)

  7. Diskusia

  8. Vystúpenie Akademického speváckeho zboru Tempus

  9. Návrh uznesení

  10. Záver 


doc. Ing. arch. Milan Andráš,PhD., predseda AS FA STU